Er is een groot aantal samenwerkingsvormen waarmee u als bewoner een bijdrage kunt leveren aan de leefbaarheid in de buurt

Samen doen. Doe mee!

Leefbaarheid houdt voor ons niet op bij de voortuin. Samen met onze bewoners, de gemeente en onze partners in zorg, welzijn en wonen werken we aan de leefbaarheid in buurten en wijken. Als Maasvallei mogen we alleen bijdragen aan een schone en veilige woonomgeving, als dit in en om het eigen woningbezit plaatsvindt. En, als de investeringen die we doen ten goede komen aan onze huurders. Dat doen we. Hoe? Onder andere door allerlei vormen van participatie. En als u als bewoners samen met ons wil bijdragen aan een fijne en leefbare woonomgeving, laat het ons weten. Er zijn genoeg mogelijkheden om te participeren. Hieronder geven wij u een overzicht van de meeste vormen van participatie waarin Maasvallei samenwerkt.

Huurdersvereniging

Onze huurdersvereniging Woonvallei is voor Maasvallei een belangrijke samenwerkingspartner. Om een sterke professionele en onafhankelijke huurdersvereniging mogelijk te maken stelt Maasvallei jaarlijks een bedrag ter beschikking aan Woonvallei voor de uitvoer van haar werkzaamheden en om expertise in te kunnen schakelen, die zij nodig acht en/of eigen kennis te verrijken door middel van cursussen en opleiding. Er vindt regelmatig overleg plaats op diverse niveaus met de HV om op deze manier hun wensen en voorkeuren te kunnen achterhalen. Daarnaast proberen wij de HV zoveel als mogelijk te ondersteunen en te informeren zodat zij op strategisch niveau goed kan functioneren. De contacten verlopen goed en er is een open en eerlijke communicatie met elkaar.

Bewonersteams

Een leefbare wijk waar mensen prettig wonen met weinig overlast, kenmerkt zich door balans. De Gemeente Maastricht zorgt voor een veilige omgeving en de Maastrichtse corporaties voor een goede woning. Betrokkenheid van de bewoners is onmisbaar wanneer het er om gaat een wijk te verbeteren. Als bewoners zelfredzaam zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, verbetert dit de samenhang en leefbaarheid in de wijk. In 2019 is een eerste stap gezet om een nieuwe manier van bewonersparticipatie op te zetten: bewonersparticipatie 2.0. In de vorm van bewonersteams willen wij een pilot starten in de wijk Amby.

De complexschouw

Samen met een Bewonersoverleg van een complex/buurt gaan we inventariseren welke klachten of verbeterpunten aandacht vragen. Wij richten ons hierbij in het bijzonder op onderwerpen die betrekking hebben op:

• De kwaliteit van de woningen en de woonomgeving zoals veiligheid, verfraaien/herinrichten van de algemene ruimten, verfraaien/herinrichten van de directe woonomgeving.

• Het versterken van de onderlinge relaties.

• Het verbeteren van de informatieoverdracht in het complex. • Het verbeteren van het imago van het complex.

FF Buurten

Wij bezoeken persoonlijk de complexen. Bewoners hoeven niet naar kantoor te komen, maar wij komen naar hen toe. Of we spreken af op een locatie in de buurt indien dit wenselijk is. Het is laagdrempelig en het persoonlijke contact wordt zeer op prijs gesteld. Nabij, benaderbaar en zichtbaar zijn hierbij sleutelwoorden.

Bewonersoverleg met studenten

Studenten vormen een aparte doelgroep met andere wensen en behoeften. Sinds een paar jaar hebben we beter contact met onze studenten en leren we hoe langer hoe meer wat hun wensen en voorkeuren zijn. We betrekken ze veelvuldig bij vraagstukken die studenten aangaan en krijgen positieve en constructieve feedback. De contacten met studenten blijven we uitbreiden.

Bewonersinitiatieven

Maasvallei daagt bewoners in het kader van leefbaarheid uit om zelf initiatieven te nemen en ideeën aan te dragen om hun complex/buurt te verbeteren. Als deze initiatieven leiden tot een vergroting van de leefbaarheid in een complex, op het gebied van schoon – heel – veilig, en tot versterking van betrokkenheid van de bewoners, kan Maasvallei aanvragen goedkeuren. Elke aanvraag wordt getoetst en moet passen binnen het jaarbudget dat Maasvallei hiervoor reserveert. Initiatieven zijn onder meer het aanbrengen van camera’s, aanpak groenvoorziening, aankleden algemene ruimtes.

Zelfredzaamheid

Het bevorderen van zelfredzaamheid in de maatschappij en de zorg wordt steeds belangrijker. Er is sprake van een dubbele vergijzing. Verhoudingsgewijs komen er steeds meer ouderen en ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Er ontstaat een groter tekort aan zorgverleners en deze zorgverleners zullen gemiddeld ook steeds ouder worden en daardoor kwetsbaarder zijn. Van twee kanten wordt het belang van zelfredzaamheid dus groter. Op het gebied van wonen in relatie tot zorg en welzijn zullen daarom nieuwe, innovatieve arrangementen ontwikkeld moeten worden om de betaalbaarheid te kunnen garanderen. Maasvallei wilt graag hierin het voortouw nemen door proactief met zorginstellingen in gesprek te gaan en te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is. Betaalbaarheid en geschiktheid van de woningen staan daarbij voorop. Daarnaast is het van belang om vooral flexibel te zijn omdat zorgverlening en woonwensen in de toekomst sneller zullen veranderen.

Kleinschalige projecten

Deze kleinschalige projecten, die vaak kortdurend van aard zijn, worden gehouden in een straat of buurt. Ze ontstaan vaak doordat bewoners via klantenpanels aangeven welke wensen en voorkeuren zij voor hun omgeving hebben. Bewoners nemen dus zelf initiatief en voelen zich op deze manier meer betrokken en verantwoordelijk voor hun directe omgeving. Ook kunnen zaken op deze manier sneller en effectiever worden opgepakt.

Match

Een ander contact met studenten vindt plaats via Match. Match gelooft in de kracht en het nut van maatschappelijke betrokkenheid. Via vrijwilligerswerk tijdens de studie kunnen studenten hun sociale en professionele vaardigheden ontwikkelen. Match is er voor studenten die een maatschappelijke bijdrage willen leveren in Maastricht. Studenten doen zo ervaring op en worden uitgedaagd om hun professionele vaardigheden en talenten toe te passen in een real-life setting. Voor Maasvallei een prettige manier om met studenten zaken in wijken aan te pakken.

Bewonersparticipatie 2.0

Een verzamelnaam voor allerlei participatievormen, individueel of per groep, complex of buurtgebonden, eenmalig, tijdelijk of structureel. Het kan gaan over geïnformeerd worden, meedenken, uitvoerende klussen doen, projecten realiseren en nog veel meer. Naast de bestaande formele BOC’s gaan we hoe langer hoe meer over naar andere en informelere vormen van bewonersparticipatie.

Online klantenpanels

Als we meer willen weten van onze bewoners over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld over schoon, heel en veilig, sturen we digitaal een korte vragenlijst met maximaal vijf vragen naar het klantenpanel. Na ontvangst van de reacties nodigen we de bewoners uit voor een informeel gesprek of indien gewenst ontvangen ze onze reactie per mail.

Themabijeenkomsten

In 2019 hebben we een themabijeenkomst voor onze BOC’s georganiseerd. Het thema dat hierin centraal stond was ‘veiligheid’. De politie heeft hierover een interessante presentatie gegeven. BOC’s worden op deze manier geïnformeerd over zaken die in en rondom hun complexen spelen en zij kunnen hun achterban informeren.

BOC's

De BOC’s (Bewonersoverleg Op Complexniveau) zijn de oren en ogen van Maasvallei in de complexen en als zodanig een belangrijk onderdeel van onze participatiestructuur. Zij gaan in gesprek met Maasvallei over onderwerpen op het gebied van schoon, heel en veilig. Als daartoe aanleiding is, wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht, eventueel in samenwerking met externe partijen. Het doel van het bewonersoverleg op complexniveau is het vergroten van de leefbaarheid in het complex en het versterken van de betrokkenheid van de bewoners.

Meedoen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Hanssen, telefoon: 043 368 37 81 email: i.hanssen@maasvallei.nl of met Hélène Berg: T 043 368 37 80 email: h.berg@maasvallei.nl.